شناخت شخصیت از روی عادت ها

شناخت شخصیت از روی عادت ها

شناخت شخصیت از روی عادت ها

نحوه ی دست دادننحوه ی دست دادن افراد می تواند برداشت دیگران را از آنان تغییر دهد. در آزمایشی به داوران گفته شده که هشت ویژگی را در دست دادن افراد برآورده کنند:
  • گرفتن دست شخص مقابل به طور کامل
  • دما و خشکی دست ها
  • قدرت شخص مقابل
  • مدت و شدت دست دادن
  • بافت دست و تماس چشمی


نتایج آزمایش نشان داد شرکت کنندگانی که محکم تر دست می دادند خودشان را از نظر احساسی برونگراتر و مثبت تر از بقیه توصیف کردند ، اما کسانی که آرام تر دست می دادند خجالتی تر و درونگرا تر بودند.برداشت اول داوران با این توصیف ها مطابقت داشت و آن ها هم عنوان کردند به نظرشان کسانی که محکم تر دست دادند اعتماد به نفس بیشتری داشتند و از نظر اجتماعی کمتر مضطرب بودند.تیک های عصبیاز منظر روانشناختی به کارهایی مثل جویدن ناخن یا کندن پوست لب ها ، رفتار های تکراری بدون محور گفته می شود. طی تحقیقی پژوهش گران شخصیت افراد شرکت کننده را مورد بررسی قرار داده سپس در موقیعت های به شدت ناامید کننده ، آرامش بخش یا خسته کننده ، از آن ها فیلم گرفته اند تا تیک های عصبی آن ها را ببینند.کسانی که به شکل وسواسی پوست لبهایشان را می کندند تمایل به کمال گرایی داشتند و رفتار آن ها در نتیجه برای کم کردن کسالت ، ناراحتی و نارضایتی شان بود.چون انجام دادن هر کاری بهتر از انجام ندادن هیچ کاری است.و این گونه رفتارهای تکراری موجب آرامش می شود.وقت شناسیوقت شناسی افراد شیوه ی دقیقی برای ارزیابی ویژگی های شخصیتی آن ها است. پژوهشگران طی تحقیقی از شرکت کننده گان خواستند که فرم ارزشیابی درباره ی ویژگی های شخصیتی شان را در خانه پر کنند و سپس برای انجام یک آزمایش گروهی به آزمایشگاه بروند محققان با بررسی زمان رسیدن شرکت کنندگان به آزمایشگاه متوجه شدند افراد وقت شناس وظیفه شناس تر و سازگار تر بودند ، اما کسانی که در رسیدن به جایی تاخیر دارند افراد خونسردی هستند و مسائل را آسان می گیرند.